Provozní řád sokolovny a venkovního areálu

Provozovatel:          
Tělocvičná jednota Sokol Kačice
Masarykova 188, 273 04 Kačice
IČ: 48707236

Tento provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu na sportovišti a musí být všemi návštěvníky a uživateli bezpodmínečně dodržován. Areál i veškeré vybavení je majetkem provozovatele a je postaven na jeho pozemku. Areál je provozován celoročně.

Článek I. Vstup do areálu:

1.    Areál se skládá z vnitřních prostor tělocvičny (velký a malý sál) a venkovního areálu s víceúčelovým hřištěm a přilehlou zelení. Areál slouží k provozování tělocvičné a sportovní činnosti, případně pro pořádní kulturních a společenských akcí.
2.    Sportoviště je určeno ke všem druhům kolektivních i individuálních míčových her a vybraným gymnastickým a atletickým disciplínám.
3.    Přístup do areálu je možný pouze pro členy a hosty jednoty, případně pro veřejnost se souhlasem správce. Při vstupu do areálu se na vstupující osoby vztahují podmínky uvedené v tomto řádu.
4.    V areálu se nachází víceúčelové štěrkové hřiště a tělocvična v prostorech sokolovny. Do tělocvičny je vstup pouze pro členy a hosty jednoty a to po přezutí a převlečení. K převlečení slouží prostory k tomu určené a označené – šatna.
5.    V celém areálu platí zákaz provozování a parkování motorových vozidel – mimo výjimek udělených výborem jednoty nebo správcem areálu.
6.    V areálu platí přísný zákaz venčení psů.
7.    V celém areálu platí zákaz kouření, konzumace alkoholu a rozdělávání a manipulace s otevřeným ohněm – tento zákaz neplatí pro předem ohlášené a schválené kulturní akce.
8.    Vstupující osoby se zavazují udržovat pořádek v celém areálu a veškerý odpad budou vhazovat do odpadkového koše.
9.    Uživatelům je zakázáno provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné využívání sportovního hřiště a obyvatel žijících v přilehlém okolí.
10. Míče si hráči zajišťují sami.
11. Uživatelé vstupují do prostoru areálu na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si způsobili uživatelé vlastní neopatrností, nedodržováním provozního řádu nebo mu je způsobí někdo jiný.
12. Na sportoviště nemají přístup osoby, které jsou pod vlivem alkoholu a které by mohly svým chováním narušit pořádek, bezpečnost a čistotu v areálu.
13. Případný úraz a poškození areálu se hlásí bezprostředně správci nebo starostce jednoty

Článek II. - Provozní doba

1.    Hřiště slouží školní tělovýchově v době školního vyučování.
2.    Doba využití se stanovuje:
         Vnitřní prostory sokolovny:
         celoročně – dle rozvrhu oddílů
 
         Venkovní prostory a hřiště:
         všední dny: 08:00 – 20:00
         víkendy a státní svátky: 10:00 – 20:00
         (provozní doba může být po posouzení správcem zkrácena dle světelných či klimatických podmínek).
 
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou. S případnými rozhodnutími o omezení (včetně rezervací sportovišť) musí správce objednatele pronájmu neprodleně seznámit a zveřejnit je vyvěšením u vchodu do sportovního areálu.
V případě turnajů nebo jiných větších akcí je třeba termín dohodnout individuálně ve větším předstihu.
3.    Správce areálu: Michal Hrotík telefon: 607 809 868, e-mail: hrotik@sokolkacice.cz

Článek III. - Provozní pokyny pro návštěvníky, ceník

1.    Členům sokola, hostům a místním občanům je venkovní areál pro sportovní činnost přístupný zdarma (mimo sportovní, kulturní a společenské akce s oznámeným vstupným nebo startovným). Vnitřní prostory jsou přístupné členům a hostům sokola v daných cvičebních hodinách oddílů, nebo v termínu pořádané kulturní akce.
2.    Pronájem vnitřních i venkovních prostor pro jednorázové akce, akce s větším počtem účastníků lze rezervovat s dostatečným předstihem a po schválení výborem jednoty. Cena za pronájem areálu se stanoví dohodou dle typu akce, délky trvání a počtu účastníků.
3.    Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny správce a v případě jakéhokoliv porušení tohoto řádu, mohou být uživatelé správcem z užívání hřiště vyloučeni. Osoby, které neoprávněně vstoupí do areálu, nebo budou poškozovat zařízení a vybavení areálu, případně budou svým chováním omezovat ostatní návštěvníky areálu, budou ihned nahlášeny městské policii Stochov nebo Policii ČR.

Článek IV. – Důležité telefonní kontakty

Tísňová linka - 112
Záchranná služba - 155          
Hasiči - 150
Policie ČR - 158
Městská policie Stochov - 312 651 658
Správce areálu - 607 809 868
Starostka T.J. Sokol Kačice - 602 237 920

Článek V. - Závěrečná ustanovení

Provozní řád sportovního areálu byl schválen výborem tělocvičné jednoty Sokol Kačice dne 19.7.2013